Hoolides loon õnneliku maailma

kooli kollaaž 3

Liivimaa ordu ajal oli Albu mõis siinmail üks suurimaid nii oma maavalduste kui ka hingede arvu poolest. Mõisal on olnud uhkeid ja veel uhkemaid aegu, mitmeid imelisi uuestisünde ja nimekaid ning ettevõtlikke omanikke.

Albu mõisa viimane, varaklassitsistlikus stiilis peahoone on ehitatud 18. sajandi teisel poolel ja kuulub arhitektuurimälestisena riikliku kaitse alla. Hoone puitosa on rajatud orduaegsetele kivimüüridele, maja südames, massiivses mantelkorstnas, ühendab kolme korrust elegantse balustraadiga keerdtrepp.

Maja pakub huvilistele ohtralt avastamisrõõmu: puidu-, ahju- ja lõuendimaalingud, võlvkeldrid, müürikäigud, salatoad ja nurgatagused, erinevates tehnikates ja värvilahendustes seinad, ajalootahvlid, lood ja legendid ning nende innukad edasiandjad.

Teenus Hind Grupid 20-25 inimest

Mõisaekskursioonid

Sooduspilet õpilane/pensionär
3.-
2.-
Täiskasvanu
4.-
3.-
Perepilet
10.-
Giiditasu
25.-
30.-
Töötoa läbiviimine 5-20 inimest Hind sisaldab materjale ja vahendeid
10.-
8.-

Ruumide rent

Pidulikud tseremooniad
50.-/tund
Seminarid/koolitused
40.-/tund
Kontserdid
80.-/tund

Mittetulundusühingu MTÜ Albu Mõis põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing MTÜ Albu Mõis (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Järva vald

1.2 Ühingu eesmärk:

Albu mõis on väärtustatud, hoitud ja arenev, mõis toimib kultuuri-, haridus- ja seltsielu kandjana kogukonnas ja laiemalt, kaasatud on erinevad huvigrupid.

selle saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

1.2.1 mõisa ajaloo tutvustamine ja ekskursioonide teenindamine;

1.2.2 kultuuriprogrammide korraldamine (kontserdid, näitused, teemaõhtud, töötoad, teatrietendused);

1.2.3 pärimusmuusika arendamine;

1.2.4 noorte loovus-, kultuuri- ja haridusprojektide korraldamine;

1.2.5 kogukonnaelu elavdamine;

1.2.6 tervise edendamine;

1.2.7 mõisa turundamine.

II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

2.1 Ühingu liikmeks saab olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.

2.2 Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.3 Ühingu liikmeks saada soovija esitab avalduse juhatusele.

2.4 Liikmemaksu määramise ja suuruse üle otsustamine kuulub üldkoosoleku päevakorda.

2.5 Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.

2.6 Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks

ühingu eesmärgile või ühingu põhikirjas esitatut eiravaks.

2.7 Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Ühingu liikmetel on õigus saada teavet ühingu tegevuse kohta ja võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest.

3.2 Võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust ja olla valitud ühingu juhtorganitesse.

3.3 Ühingu liikmetel on kohustus tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

IV JUHTIMINE JA JUHATUS

4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad

osaleda kõik ühingu liikmed.

4.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

4.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni kolm liiget, kelle

määrab üldkoosolek.

4.4 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

4.5 Ühingu igapäevast tegevust juhib juhatus, juhatuse ülesanneteks on:

ühingu liikmete arvestuse pidamine,

ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine,

majandusaasta aruande koostamine ja raamatupidamise korraldamine,

ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja

üldkoosoleku otsustest tulenevale nõuetele.

4.6 Juhatuse koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele juhatuse liikmete poolt, otsuseid

võib vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku

taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

4.7 Ühingut esindab juhatus, kas koos või juhatuse liikmed üksikuna.

V MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

5.1 Ühingu majandustegevust juhib juhatus.

5.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

5.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega

mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase

eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

Kinnitatud: 09.09.2019

Albu mõisa kunstisuvi

 

Tõnu Talve maalide näitus

Tõnu Talve on veetnud oma lapse- ja noorepõlve suved Albus. Ta on väljendanud oma hindamist ja öelnud, et see on mõjutanud teda sügavalt ning Albul on tema

jaoks suur tähendus. Need suvised lõhnad, põllud, heinamaad ja tolmused külateed on jätnud tema arenguteel ja isiksuse kujunemisel suure jälje. Oma näituse "Ühe- ja

kahepoolsuse nägu ja tegu. Ilmujad ja tolmujad" soovib ta pühendada oma lapsepõlve mälestustele ja siinsele kogukonnale.

 

Programm

Näitus on avatud 23.juuni-8.august 2021.a

23.06.21- maalimise töötuba "Värvide mõju hingele" kunstnikTõnu Talve juhendamisel.

Maalimise töötuppa on oodatud kuni 20 osalejat, kellel on võimalus kätt proovida ja tutvuda maalimise põhitõdega. Kunstnik tutvustab töövahendeid ja -võtteid ideest

lõppviimistluseni. Professionaalsel juhendamisel ja suunamisel valmib töötoas osalejatel maal. Kunstnik on tegelenud aastaid värvide mõju uurimisega ja on välja

töötanud oma teooria, mida on plaanis töötoa õpilastele tutvustada.

26.06.21- Näituse pidulik avamine ja performans (kuupäev võib muutuda).

Kunstnik koos kahe saatemuusikuga akustilistel pillidel annavad etenduse, kus muusikast inspireerituna valmib kõigi vaatajate silme all teatraalses esituses suur maal.

On lubatud ka väikest üllatust.

26.06-8.08.21- näitus avatud kunstisõpradele ja külastajatele.

 

NB! Mõned kuupäevad võivad muutuda, jälgi reklaami!

 

Toetavad: Jäva vald, KULKA Järvamaa ekspertgrupp

 

Muusikal “Albu mõisa tarkusesajand”

 

  1. aasta novembris täitub 100 aastat sellest, kui Albu külas hakati andma kooliharidust. Uurides paikkonna hariduselu ajalugu näeme, et see oli siin piirkonnas väga oluline samm. Soovime muusikaliga tähistada seda sündmust eriliselt ja väärikalt, nõnda, et see puudutaks võimalikult paljusid kogukonna liikmeid.

Muusikal ei ole ajaloolise kronoloogiaga, küll aga inspireeritud sellest. See toob välja väikese mõisakooli võlud, tutvustatakse maakooli vahvaid võimalusi ning koolipere ja kogukonna ühtsust. 

Toome lavalaudadele kokku erinevad Albu kandi taidlusrühmad, kõik suured ja väikesed. Vorm ja väljund, mis ühise loomingulise protsessi käigus sünnib  on eriline ja juubelihõnguline, seega tulemus võib olla üllatav. Ettevalmistuse käigus oleme aru saanud, et mitmeid kollektiive kaasav ettevõtmine on väga suur töö. Ainult kõikide ühise pingutusena on võimalik seda teostada. Muusikali autor on Küllike Veede ja viisistanud Kaja Kraav.

Osalevad kollektiivid on: Albu kooli mudilaskoor, lastekoor, poistebänd; Albu rahvamaja segakoor Sink Sale Proo; Albu Rahvateatrist mõned inimesed ja selleks muusikaliks ekstra loodud õpetajate segakoor.

 

Plaanis on neli etendust.

 

Toetavad: Järva vald, KULKA Järvamaa ekspertgrupp
Kontakt

ALBU PÕHIKOOL

Albu küla
Järva vald
Järvamaa 73402

E-post: albupk[at]albu.ee

direktor Annika Orula Tel 58054048
kool Tel 53324259 
sekretär Tel 5548625

Jälgi meie tegemisi ka sotsiaalmeedia aadressil

https://www.facebook.com/AlbuPK/

Järelvalve teostamine    

Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalvet korraldab välishindamisosakond.  
 

Meie piirkonna kontaktisik on: 

Õilme Saks, oilme.saks@hm.ee, tel  735 4026, 56910223 

Järva Vallavalitsus 

Pikk 56, 73301 Järva jaani, tel. 386 3377; info@jarva.ee